Małopolski Program Stypendialny

05.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Szanowni Rodzice

Ruszył projekt: Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM 2022/2023,  w ramach którego można składać wnioski o stypendium dla uczniów kl. 5 – 8 szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM nr RPMP.10.01.05-12-0041/22 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (począwszy od klasy V) oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określą regulamin udzielania stypendiów i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

Przewidziano wypłatę 1750 stypendiów i realizowanie 1750 indywidualnych planów rozwoju.  

Całkowita wartość projektu wynosi 12 705 000 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 10 799 250 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 1 270 500 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 635 250 zł.

 

Szczegółowe informacje:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

Warto sprawdzić
Skip to content