Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niezgodności

 • Podczas przemieszczania po menu głównym przy pomocy klawiatury pomijane są pozycje O szkole, Uczniowie, Rozkład zajęć, Dokumenty szkolne.
 • Odnośniki graficzne do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do dziennika elektronicznego nie zawierają w tytule informacji, że zostaną otwarte w nowym oknie przeglądarki.
 • Przy linkach prowadzących do dokumentów do pobrania brakuje informacji o rozmiarze pobieranego pliku oraz jego rozmiarze.
 • Przy linkach prowadzących do dokumentów do pobrania brakuje informacji o rozmiarze pobieranego pliku oraz jego rozmiarze.
 • Na stronie głównej występują podwójne odnośniki do pełnej treści aktualności. Odnośniki znajdują się w tytule aktualności oraz na przycisku „Czytaj dalej”. Linki nie zawierają opisu lokalizacji do jakiej prowadzą.
 • Przycisk „Czytaj dalej” znajdujący się w aktualnościach nie zawiera w tytule informacji o celu do jakiego prowadzi. Powinien być widoczny pełny tytuł artykułu, do którego prowadzi.
 • Na wskazanych podstronach znajdują się grafiki z plakatami informacyjnymi, które nie mają zdefiniowanych opisów alternatywnych.
 • Na stronie występują błędy walidacji HTML W3C z uwagi na wykorzystywanie przestarzałych znaczników HTML.
 • Strona główna nie zawiera nagłówka poziomu H1.
 • Na stronie nie jest zachowana wymagana hierarchia nagłówków od H1 do H6.
 • Wielkość czcionek zdefiniowana jest wartością bezwzględną w pikselach (px). Utrudnia to dopasowanie rozmiaru tekstu do powiększonego ekranu.
 • Strona nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i plakaty nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej i żądań zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

 • Imię i nazwisko: Łukasz Chanek.
 • E-mail: lucas_c@tlen.pl
 • Telefon: 608401776

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła ma swoją siedzibę w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. Przed wejściem głównym do szkoły wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do szkoły dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 200 cm w świetle. Do budynku szkoły można wejść także drugim wejściem, do którego prowadzi chodnik połączony z dużym parkingiem znajdującym się przy ulicy Szkolnej. Klienci obsługiwani są w sekretariacie szkoły znajdującym się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Pierwsze informacje zainteresowani mogą już uzyskać w Portierni znajdującej się bezpośrednio przy wejściu głównym.

Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. W sekretariacie brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Szkoła zajmuje pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku RCOS. W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie. Klatki schodowe są przestronne, z poręczami po obu stronach schodów. Przestrzeń na korytarzach parteru i pierwszego piętra pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach. Na każdym poziomie budynku zajmowanym przez szkołę znajduje się jedna toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Warto sprawdzić
Skip to content