„Jan Paweł II – Patron najgodniejszy” – konkurs

04.01.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

2017/2018
REGULAMIN XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
“JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Zębie z oddziałami gimnazjalnymi
Parafia św. Anny w Zębie
Gmina Poronin

Cele konkursu:
– propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia
– prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako ważnego
autorytetu moralnego współczesnego świata
–  eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami
– rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich oraz kształtowanie poczucia
solidarności z rówieśnikami z innych szkół.

Kategorie i tematyka prac konkursowych:

KONKURS PLASTYCZNY
Kategorie: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VII szkoły podstawowej
i klasy II i III gimnazjalne
Temat: Święty Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży.
Praca plastyczna, format i technika dowolne, oprócz malarstwa na szkle i wykonania
techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę z papieru lub kartonu.
Dołączyć metryczkę – wydruk z regulaminu.

KONKURS LITERACKI
Kategoria: klasy IV – VII szkoły podstawowej
Tematy:
1. Moja podróż z Janem Pawłem II – kartki z dziennika podróży.
2. Jestem dumny / dumna, że moim rodakiem jest Ojciec Święty Jan Paweł II –
uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty. Odwołaj się do słów oraz
czynów Papieża. Forma dowolna.
3. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Ja za 20 lat …Kim
będę? Jak będę realizował / realizowała naukę i przesłanie Jana Pawła II w swoim
dorosłym życiu? Forma dowolna.

KONKURS LITERACKI
Kategoria: klasy II – III gimnazjalne
Tematy:
1. Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem, ale czynem i prawdą.
Czy w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy swoim życiem i działalnością realizują słowa Jana
Pawła II ?Forma – rozprawka.
2. Jan Paweł II – poeta. Który wiersz Karola Wojtyły wywarł na tobie największe wrażenie?
Analiza i interpretacja wybranego wiersza.
3. „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie udźwigniecie” Jan Paweł II
Uzasadnij słuszność słów Papieża. Tekst argumentacyjny.

KONKURS KOMPUTEROWY
Kategoria: rysunek w Paint klasy I – III szkoły podstawowej
Tematy:
1. Jan Paweł II w moim domu.
2. Ja na wycieczce z Janem Pawłem II.
3. Jan Paweł II w Dolinie Chochołowskiej.
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint ( lub jego
linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub
*.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto
należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy, to wydruk także
powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości.
W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o
wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.

Kategoria: rysunek w Paint klasy IV-VII szkoły podstawowej
Tematy:
1. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
2. Jan Paweł II – wychowawca młodzieży.
3. Jan Paweł II i Ali Agca.
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint ( lub jego
linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub
*.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto
należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy, to wydruk także
powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości.
W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o
wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.

Kategoria: prezentacja multimedialna klasy gimnazjalne II – III
Tematy:
1. Pokolenie JP II.
2. Ślady pobytu Jana Pawła II na Podhalu.
3. Jan Paweł II twórcą literatury.
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać prezentację multimedialną opracowaną w
programie Microsoft Power Point ( *.ppt, *.pptx) lub Libre Office Impress ( *.odp).
Warunki uczestnictwa w konkursach i ważne informacje:
 konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych
z woj. małopolskiego i jest podzielony na kategorie wiekowe
 organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne
 ilość przyznanych nagród zależy od poziomu wykonania nadesłanych prac
konkursowych
 do każdej pracy musi być załączona metryczka – załącznik do kopiowania na końcu
regulaminu, jej brak uniemożliwia udział w konkursie
 prace literackie składające się z kilku kartek spiąć zszywaczem wraz z metryczką
 termin nadsyłania prac do 30 marca 2018 r., decyduje data stempla pocztowego
 nadesłane prace pozostają u organizatora
 rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych kategoriach dokonają komisje powołane
przez organizatora
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na
stronie internetowej szkoły www.zswzebie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Poronin
– www.poronin.pl do 30. 04. 2018r.,uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z
informacjami na podanych wyżej stronach
 podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 08.06.2018 r. ( piątek ) o
godz. 11.00 w nowym budynku Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w
Zębie
 prosimy o osobisty odbiór nagród i dyplomów, niezgłoszenie się powoduje przepadek
nagrody
 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całych prac do
publicznej prezentacji podczas podsumowań kolejnych edycji konkursu
 dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 18 263 70 14
 niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.zswzebie.pl
oraz Gminy Poronin www.poronin.pl
 Dane osobowe.Przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak
niezbędna do udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników
jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich modyfikowania. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla
przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów
konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych
uczestnika na liście laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Zębie
mgr Piotr Malinowski

Warto sprawdzić
Skip to content