WYJAZD NA NARTY

25.02.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD NA NARTY

Wyrażam zgodę na wyjazd syna/córki …………………………………………………………………………………………

ucznia/uczennicy klasy ….. ……………………       Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobczycach

na  narty do ……………………………………………….. w dn. ………………………………………………………….. ..

  • Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w wyjeździe.
  • Zobowiązuję się równocześnie do zapewnienia jego/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wyjazdu, a domem. Biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.
  • Dobrze/źle* znosi jazdę autobusem
  • W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem

Dane osobowe uczestnika wycieczki:

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. domowy (komórkowy)…………………………………………………………………………..

*niewłaściwe  skreślić

Dobczyce, ……………………………                                                                           

                               data                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna

Warto sprawdzić
Skip to content