„Nie pal przy mnie, proszę.”

07.02.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Nie pal przy mnie, proszę.”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I i II SP nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

2. Cele konkursu:

  • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

  • Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

  • Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

3. Konkurs na charakter indywidualny. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie
(z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4. Dopuszcza się możliwość uwzględnienia w pracy, autorskich haseł związanych z tematyką konkursu. OBOWIĄZKOWE – odpowiednie podpisanie pracy – prawy dolny róg pierwszej strony, imię i nazwisko ucznia oraz klasa. OBOWIĄZKOWE doklejenie na odwrocie pracy oświadczenia – Załącznik Nr 1- podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna,

4.Termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do poniedziałku, 11.02.2019. (sala 105 p. M. Rak, p. D. Galia lub do wychowawców klas).

5.Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach:

I kategoria – klasy I

II kategoria – klasy II

6.Kryteria oceny prac:

  • estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy;

  • inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;

  • samodzielne wykonanie.

7. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla zwycięzców, pamiątkowe dyplomy, uwaga pozytywna za udział w konkursie oraz mały upominek dla wszystkich uczestników.

8. Wyniki konkursu i wystawa prac uczniów zostaną przedstawione w pod koniec lutego 2019 roku.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !!! (M. RAK, D. GALIJA).

 

Załącznik nr 1 – zgoda na udział w konkursie.
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………… w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę” organizowanego w szkole SP 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.
 
    …………………………………………………………
     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach konkursowych tj. imię i nazwisko, klasa i lokata konkursowa oraz wykorzystanie pracy w celach pokonkursowych – wystawa prac.
 
    …………………………………………………………
     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Warto sprawdzić
Skip to content