Konkurs plastyczny

09.01.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA

 UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z KLAS od I do VI

Temat

Obrazy Eucharystii na kartach Pisma świętego

Grupy wiekowe:

 1. uczniowie klas I i II szkół podstawowych

 2. uczniowie klas III i IV szkół podstawowych.

 3. uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

Ocenianie prac Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok wartości artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

Lista tekstów biblijnych, które warto uwzględnić w pracach plastycznych:

Stary Testament

 • Ofiara Melchizedeka – (Rdz 14,18-20)

 • Pascha Izraelitów – (Wj 12,1-28)

 • Manna na pustyni – (Wj 16, 1-35)

 • Eliasz – dzban mąki i baryłka oliwy – (1 Krl 17,8-16)

 • Biesiada Mądrości – (Prz 9,1-6)

Nowy Testament

 • Cud rozmnożenia chleba – (Mk 6,32-44 / Mt 14,13-21 / Łk 9,12-16 / J 6,1-14)

 • Mowa Eucharystyczna Jezusa – (J 6,22-59)

 • Przypowieść o uczcie weselnej – (Mt 22,2-14 / Łk 14,16-24)

 • Opis ustanowienia Eucharystii  – (Mt 26,26-29 / Mk 14,22-25 / Łk 22,14-20 / 1 Kor 11,23-26)

 • Uczniowie z Emaus – (Łk 24,13-35)

 • Oto stoję u drzwi i kołaczę…” – (Ap 3,20)

Prace należy składać do 20 stycznia 2020r. do opiekuna konkursu p. J Zelman.

Warto sprawdzić
Skip to content