Rejestry i ewidencje

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek  spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

  1. Ewidencja majątku
  2. Ewidencja akt osobowych
  3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
  4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
  5. Księga zastępstw
  6. Księga zarządzeń
  7. Księga ewidencji dzieci
  8. Księga uczniów
  9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 12:43:27

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content