Przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz w przyjętych programach nauczania;
  2. stwarza optymalne warunki rozwoju dla uczniów, dba o ich rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i moralny zgodnie z przyjętym programem wychowawczym i profilaktyki;
  3. wspomaga wychowawczą funkcję rodziny i kształtuje pozytywne środowisko wychowawcze;
  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w miarę możliwości szkoły.

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 10:43:37

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content