Inne informacje

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na wniosek.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływania do Dyrektora szkoły.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP. 

Wniosek

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez:

Data publikacji: 16.11.2022 13:00:26

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 13:00:33

Historia zmian

16.11.2022 13:00:26

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content