Inne dokumenty

Dodatkowe dni wolne od pracy 2017-2018

Fundusz Mieszkaniowy – porozumienie

Harmonogram kontroli dokumentacji szkolnej

Harmonogram kontroli wewnętrznej

Instrukcja druki ścisłego zarachowania

Instrukcja gospodarowania mieniem

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum

Karta indywidualnego kontaktu z rodzicami

Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego

Organizacja nadzoru Gimnazjum

Plan nadzoru pedagogicznego 2017-2018

Plan poprawy efektywności kształcenia

Plan pracy pedagoga szkolnego

Plan Szkolnego Ośrodka Kariery

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela

Procedura ewakuacji uczniów

Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego

Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży

Procedura rozpatrywania i przyjmowania skarg

Procedura ustalania zestawu programów nauczania i podręczników

Program Profilaktyczno-Wychowawczy 2017-2018

Projekt edukacyjny_dokumentacja

Protokół powypadkowy ucznia

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017

Standardy kontroli zarządczej

Statut Gimnazjum

Statut PKZP

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania

Wniosek o skierowanie na kurs

Wniosek ZFŚS

Zarządzanie ryzykiem

Zasady informowania o ocenach rodziców

Zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego 2017-2018

Zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły 2017-2018

Zgoda na szczęśliwy numerek

Zmiany w Regulaminie pracy

Zwolnienie

Brak możliwości komentowania